Smlouva o marketingové spolupráci

Objednatel:

Vyplní registraci do věrnostního programu

a


Dodavatel:

Obchodní firma: EGER Marketing s.r.o.

Adresa: Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, složka 258301

IČO: 28006950 DIČ: CZ28006950

Zastoupená: Kevin Eger, jednatel

Telefon: +420 608 10 11 10

E-mail: pf@egermark.com

I. Předmět smlouvy

 1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel poskytne Dodavateli prostor pro vystavení reklamního stojanu případně jiného POS materiálů (dle své volby) ve své provozovně.

 2. Po celou dobu spolupráce bude v těchto plochách pouze Dodavatel prezentovat své nabídky spojené s věrnostním programem Egermark.


II. Doba trvání smlouvy

 1. Obě smluvní strany se dohodly na trvání smlouvy na dobu neurčitou se zkušební dobou 2 měsíců od uzavření smlouvy dnem podpisu a s výpovědní lhůtou 3 měsíců.


III. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednatel zajistí, že plochy Dodavatele budou vždy dobře viditelné.

 2. Dodavatel zajistí instalaci reklamního stojanu případně dodání jiného typu materiálu dle požadavků objednavatele.

 3. Dodavatel zajistí pravidelný servis v případě umístění reklamního stojanu.


IV. Cena

 1. Obě smluvní strany se dohodly, že umístění reklamního stojanu případně jiného materiálu bude bezplatné, protože Dodavatel po celou dobu spolupráce poskytuje odměny pro zákazníky objednatele dle obchodních podmínek Věrnostního programu egermark.com.


V. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud se stane neplatným některé ustanovení této smlouvy nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy.

 2. Veškeré písemnosti doručované dle této smlouvy se budou zasílat na e-mailové adresy . Pokud si příjemce nepřečte písemnost zaslanou e-mail poštou ani do 3 dnů od jejího odeslání, považuje se předmětná písemnost za doručenou.

 3. Tuto smlouvu je možné měnit výlučně písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

 4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož objednatel vyplní registraci.

V Praze dne 5.12.2023